Nebraska State Genealogical Society Logo
The Nebraska State Genealogical Society welcomes you.
2019 Conf
2019 Conf: Catherine Renschler, Data Photos
2019 Conf
2019 Conf: Blaine Bettinger
2023 Conference
2023 Conference: Tina Beaird, featured speaker

GARDEN COUNTY

COURTHOUSE
 
Garden County
611 Main St
Oshkosh, NE  69154
https://gardencounty.ne.gov/
Clerk  mindy.kezar@nebraska.gov
308-772-3924
 
LIBRARIES
 
 
Oshkosh Library 
307 W 1st St
Oshkosh, NE  69154
308-772-4554