Nebraska State Genealogical Society Logo
The Nebraska State Genealogical Society welcomes you.
Saint Andrew Cemetery  (Photo by Beth Sparrow 2019)
Saint Andrew Cemetery (Photo by Beth Sparrow 2019)
2019 Conf
2019 Conf: S. Lewis, Cemetery Symbols/Cleaning
2019 Conf
2019 Conf: Blaine Bettinger

GARDEN COUNTY

COURTHOUSE
 
Garden County
611 Main St
Oshkosh, NE  69154
https://gardencounty.ne.gov/
Clerk  mindy.kezar@nebraska.gov
308-772-3924
 
LIBRARIES
 
 
Oshkosh Library 
307 W 1st St
Oshkosh, NE  69154
308-772-4554