Nebraska State Genealogical Society Logo
The Nebraska State Genealogical Society welcomes you.
NSGS Board 2021
NSGS Board 2021
2019 Conf
2019 Conf
2019 Conf
2019 Conf: S. Lewis, Cemetery Symbols/Cleaning

LOGAN COUNTY

COURTHOUSE
 
Logan County
317 Main St
Stapleton, NE  69163
https://logancounty.ne.gov/
Clerk  debbiemyers@nebraska.gov
308-636-2311
 
LIBRARIES
 
Logan County Library
317 Main St
Stapleton, NE  69163
308-636-2343